Den simple regulering af lejen baseret på nettoprisindeks (uden skatter og afgifter)

Quick-links

Formål

Hvad skal der bruges

Indsæt værdier for nettoprisindeks

Opret lejemålets ydelses- og reguleringslinje

Værdier på ejerkortet

Bogføring af depositum og forudbetalt leje

Find og tilpas evt. skrivelse

Tilknyt rapporten ejendommen

Synkroniser rater

Afstemning før regulering

Reguleringen udføres

Reguleringen bogføres

 

Formål

Denne artikel beskriver, hvorledes du kan opsætte huslejereguleringer efter nettoprisindeks i Dynamics Property. Beskrivelsen, søger at beskrive hovedprocessen uden at fokusere på alle mulige scenarier, der derfor titlen "Den simple regulering". I praksis kan Dynamics Property, således opsættes til at dække en række andre scenarier end anført i denne artikel. 

Beskrivelsen baserer på det medleverede standard opsæt. Artiklen kommer således ikke ind på regulering af skatter og afgifter.  Er der rettet i eksempelvis kontoplanen, eller lavet andre justeringer, skal de angivne skridt naturligvis tilpasses hertil. 

 

 

Eksempel (der anvendes fiktive værdier):

En huslejen for lejemålet er 10.000 kr. Mdr. Lejen reguleres efter nettoprisindeks. Lejen reguleres den 1.1.2025 med nettopris indeks fra 1. oktober 2024 til 1. oktober 2023. Nettoprisindekset (fiktive værdier) var den 1. oktober 2024 120,00 og var den 1. oktober 2023 118,30

Lejeren har indbetalt 3 måneders depositum (i.e. 24.000) og 2 måneders forudbetalt leje (i.e. 16.000). 

Stigningen var således: (120,00 -118,30) / 118,30 = 1,437%. Udlejer plejer her ikke at regulere skatter og afgifter særskilt, men depositum og forudbetalt leje reguleres i rette antal rater forholdsmæssigt.

 

 

Hvad der skal bruges

Første gang du laver reguleringen, bør du enten stå i et sandkasse miljø, eller et testregnskab.  En række komponenter skal være på plads før processen startes op. 

  1. Registrering af nettoprisindekset for den 1. oktober 2024 og 1. oktober 2023

  2. Et lejemål og en lejer uden ydelses- & reguleringslinjer. Dem sætter vi på her i eksemplet. 

  3. To finanskonti til henholdsvis depositum og forudbetalt leje. Her anvendes finanskonto 24052 til depositum og 24056 til forudbetalt leje. Depositum skal være bogført på kontoen.

  4. To attributter "Antal måneders Depositum" og "Antal måneders forudbetalt leje". (Fællesatributterne er tilgængelige)

  5. Leje som vi skal have reguleret, dvs. ydelsestypen "LEJE"

  6. Reguleringsmetoden NPI-10-OKT. 

  7. 2 finanskontonummerfiltre 'DEPOSITUM' og 'FORUDB.LEJE', der peger på de relevante finanskonti. 

 

 

Indsæt værdier for nettoprisindeks

Tryk på de 3 prikker og vælg 'Rediger'. Indsæt dato + værdier i prisindekskortet.

 

 

 

 

 

 

Opret lejemålets ydelses- og reguleringslinje

 

 

Skridt 1: Ydelseslinjen påsættes på lejemålet, jf. nedenstående:

 

, hvilket giver beløbslinjen:

 

 

 

 

Når reguleringen sker, foretages det ved at tilføje en ny beløbslinje efter den eksisterende beløbslinje. 

Der skal være en plads til det "nye beløb". Så tilføjes et beløb på startdatoen "01-01-2025" vil pladsen være optaget, og vil resultere i en fejl i reguleringsprocessen.  

 

Systemet vil ikke vide om det er det på datoen indtastede beløb, der skal være gældende eller reguleringens beløb, så sørg for ikke at lade startdatoen være den samme som reguleringsdatoen. 

Er startdatoen den samme som reguleringsdatoen, skal det regulerede beløb indtastes som startværdi. 

Skridt 2: Reguleringslinjen påsættes, jf. nedenstående:

 

 

Tryk nu på pil ned: 

herefter tjekkes reguleringslinjen for at alt er korrekt. 

 

(Tip: er linjen ikke fyldstgørende mangler der en opsætning. Vælg evt. Linje -> Output og vælg den konkrete ydelseslinje, der skal reguleres.)

 

Skridt 3: Sæt attributter på lejemålskortet (ikke obligatorisk)

Sæt antal måneders leje som depositum og forudbetalt leje udgør på lemålskortet. Det er ikke værdier der anvendes under reguleringen, men de giver mulighed for at køre rapporten ydelsesafstemning med et vejledende værdier for henholdsvis depositum og forudbetalt leje. 

 

 

Værdier på lejerkortet

Der oprettes et lejerkort til lejemålet. Kortet's ydelseslinjer og reguleringslinjer ser ud som følger. 

Lejerkortet skal have tilføjet. a) Attributter. Det er attributterne på lejerniveau (ikke lejemålsniveau) der bestemmer hvorledes depositum og forudbetalt leje reguleres. Lavet 2 ydelseslinjer til depositum og forudbetalt leje, samt anført en reguleringsmetode, der regulerer disse.

 

 

Bemærk at da vi stod på lejemålskortet da vi oprettede ydelseslinjen og reguleringslinjen "ejes" disse af lejemålet. Nu er vi skiftet til lejeren, og værdierne vi opretter her "ejes" af lejeren. Det er således lejerens depositum og forudbetalt leje og ikke lejemålets.

 

Skridt 1: Først defineres, hvor mange måneders leje depositum og forudbetalt leje svarer til. Det sker ved at oprette de rette attributter.

Dette kan synes som en gentagelse af hvad, vi gjorde på lejemålet, men det er det ikke. Attributterne på lejemålet tjente til at vi kunne kalkulere de vejledende beløb for ydelsesafstemningsrapporten. Attributterne på lejerkoret er dem der indgår i den faktiske reguleringskalkulation rent faktisk foretages.

 

 

 

Skridt 2: Tilføj ydelseslinje 'DEPOSITUM" og FORUDBET. LEJE under ydelser. Vi er stadig på lejerkortet)

Linjerne gør plads til den af lejereguleringen resulterende i regulering af henholdsvis depositum og forudbetalt leje. 

Startdatoen af ydelseslinjerne ligger på den 01-01-2024 (med en tilhørende 0-beløbslinje per 01-01-2024). Var linjerne oprettet med en startdato per 01-01-2025, ville der være blevet oprettet en beløbslinje per 01-01-2025, og pladsen til den kommende regulering ville være optaget, og der opstå en fejl under reguleringen. Derfor er startdatoen sat til den 01-01-2024 og ikke 01-01-2025! 

 

 

Bemærk at de 2 nye ydelseslinjer tilhører "Lejer". Betingelseskoden er 3RATER og 2RATER. (opkræves reguleringsbeløbene på engang sættes Betigensen til "ENGANGS". 

 

Skridt 3: Tilføj reguleringslinjer, der peger på 'DEPOSITUM" og FORUDBET-LEJE under ydelser. Vi er stadig på lejerkortet)

 

Bemærk at de 2 nye ydelsesreguleringslinjer tilhører "Lejer". Reguleringslinjerne peger på henholdsvis linjen med depositum og linjen med forudbetalt leje.

 

Se endvidere at reguleringslinjerne har rette status. De er både "fyldestgørende" og "klar":

 

 

 

 

Bogføring af depositum og forudbetalt leje

Dynamics Property kigger på finansposter når depositum og forudbetalt leje skal reguleres. Derfor skal der være bogført værdierne for depositum og forudbetalt leje. 

Det rette finanskontofilter skal være opsat for at de efterfølgende posteringer også fremgår af lejerkortets statistik:

 

 

Nmmerfiltreringen indeholder de finanskonti, hvor finansposterne skal hentes fra 

 

Kladden bogføres nu.

Det tjekkes via statistik funktionen, at depositum og forudbetalt leje er bogført korrekt. 

 

 

 

Find og tilpas evt. skrivelse

Du  kan finde skrivelsen der anvendes til simple reguleringer i nettoprisindeks under tilpassede rapport layouts.

Du kan udlæse og tilpasse skrivelsens indhold, hvilket du kan læse mere om i manualen, hvordan man gør.

 

Tilknyt rapporten ejendommen

 

 

 

 

 

Synkroniser rater

 

Sæt datoen lidt frem (her er valgt 01-07-2023), da vores regulering starter den 1. januar 2023, har vi også brug for nogle rater fremad til regulering af depositum og forudbetalt leje,

 

 

 

Under opkrævningsplanen på lejeren fremgår raterne uden reguleringeren

 

 

Afstemning før regulering

Først køres afstemningsrapporten for depositum

 

 

 

 

 

Samme proces som ovenstående med forudbetalt leje

 

 

 

Reguleringen udføres

 

 

Vælg ny og opret bilag

 

 

 

 

 

Åben bilaget 

 

 

Og skrivelsen kan dannes og sendes til lejeren:

 

Reguleringen bogføres

 

Rater synkroniseres, og opkrævnigsplanen gennemses. Det ses således at depositum vil blive opkrævet i 3 rater fra den 01-01-2023 og forudbetalt leje vil blive opkrævet i 2 rater fra den 01-01-2023.

 

 

Afsluttende bemærkninger

Nærærende artikel har lagt vægt på at gennemgå de enkelte skridt i forbindelse med reguleringen. For at effektivisere processen kan afsluttet omkring reguleringssæt læses i manualen. Her er der mulighed for at definere en samling af ydelses- & reguleringslinjer, der kan påsættes et lejemål, eller en lejer som en maske fremfor som gjort i eksemplet enkeltvis. Reguleringsbilag kan bogføres som en massebogføring.

Skal reguleringerne fremsendes til lejerne per mail, bør du kigge på reguleringsmeddelesesbatches. De kan anvendes til at masse fremsende reguleringer af lejen per mail til lejerne i en styret proces. Funktionaliteten understøtter også massebogføring. 

 

Gå til toppen af dokumentet.